เริ่มต้นเมื่อ พุทธศักราช 2521 ภายหลังจากนาย ประหยัด ภูหนองโอง ซึ่งตาบอดสนิททั้งสองข้าง ได้ต่อสู้ดิ้นรนศึกษาหาความรู้จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยประสานมิตร  ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะช่วยเหลือเด็กตาบอดในชนบทที่ขาดโอกาส  ให้มีความสามารถเรียนต่อเพื่อพัฒนาชีวิตตนเอง พึ่งตนเองได้และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขและสมศักดิ์ศรี  นายประหยัดจึงหวนกลับคืนสู่จังหวัดขอนแก่น ภูมิลำเนาเดิมเพื่อริเริ่มดำเนินการเปิดโอกาสให้เด็กตาบอด ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาของชาติ           นายประหยัดได้เริ่มต้นด้...
ข่าวมูลนิธิ
...zImmortal Was Here...
การอบรมการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตรให้กับคนตาบอดและครอบครัว
The Nation สัมภาษณ์ผู้อำนวยการมูลนิธิ ,และนักเรียนตาบอด
วีดีโอ
ปฏิทินกิจกรรม