ทำเนียบประธานกรรมการ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายเฉลิมชัย จิตตะยโศธร ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๓๐ ดร.ประหยัด ภูหนองโอง ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๔๒ นางจิตรา ศรีไสว ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓(ถึงแก่กรรม) นายอารีย์ หอวิจิตร ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๔ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน

 รายนามคณะกรรมการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีบริหาร ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ๑. ศ.วิริยะ		นามศิริพงศ์พันธุ์		ประธานกรรมการมูลนิธิ		 	๒. นายแสวง		เอี่ยมองค์      		รองประธานกรรมการ คนที่ ๑     ๓. นายมณเฑียร   	บุญตัน			รองประธานกรรมการ คนที่ ๒ 	  ๔. นางปฤศนา		จันทรสถาพร		กรรมการและเหรัญญิก 		 	๕. นายมุข 		วงษ์ชวลิตกุล 		กรรมการมูลนิธิ		 ๖. นางรัตนาภรณ์	วัฒนศัพท์     		กรรมการมูลนิธิ		 ๗. นายพงศ์ศักดิ์		เกษมสุวรรณ 		กรรมการมูลนิธิ		 	๘. นายนุชากร 		มาศฉมาดล    		กรรมการมูลนิธิ		 	๙. แพทย์หญิงณัฐภร	ประกอบ   		กรรมการมูลนิธิ		 	๑๐. รศ.ดร.จักรกริศน์	กนกกันฑพงษ์		กรรมการมูลนิธิ		 	๑๑. พลตรีหญิง ปิยนุช	รัตนวิชัย      		กรรมการมูลนิธิ		 	๑๒. นายแพทย์ชาตรี	 สุเมธวานิชย์		กรรมการมูลนิธิ		  	๑๓. นายชวลิต 		 จงเจริญชัยสกุล 	กรรมการมูลนิธิ		 ๑๔ . นายรชต		เจริญสกุลแสนนา	กรรมการมูลนิธิ		 ๑๕. นายประสิทธิ์	โสมนัส			กรรมการมูลนิธิ		 ๑๖. นายเอกชัย		นาสมปอง		กรรมการมูลนิธิ		 ๑๗. นางสาวมณิสรา	ปาลวัฒน์		กรรมการมูลนิธิ		 ๑๘. นายธรรม     	จตุนาม			กรรมการมูลนิธิ		 	๑๙. นายเทวพงษ์		พวงเพชร		กรรมการมูลนิธิ		 ๒๐. แพทย์หญิงวัฒนีย์	เย็นจิตร			กรรมการมูลนิธิ		 ๒๑. นายวิลาศ		โลหิตกุล		กรรมการมูลนิธิ		 ๒๒. นางมยุรี		ผิวสุวรรณ์		กรรมการมูลนิธิ		 ๒๓. นายเฉลิมชัย 	จิตตะยโศธร		กรรมการและเลขานุการ  ๒๔. นายชาญชัย	นันทจิวากรชัย		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ๒๕.นายวินิจ		มูลวิชา			กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ