นโยบายทางการเงิน และทรัพย์สิน

๑)  มูลนิธิมีนโยบายจะปรับปรุง เสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารทางการเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินและทรัพย์สินระหว่างสำนักงานใหญ่และหน่วยงานอื่นๆ (สาขาและศูนย์)

๒) มูลนิธิมีนโยบายจะให้มีการตรวจสอบทางการเงิน บัญชี และทรัพย์สิน เป็นการภายในและจากผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓)  มูลนิธิมีนโยบายจะให้มีการนำทรัพย์สินไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มพูนขึ้น

๔) มูลนิธิมีนโยบายจะปรับปรุงระบบและระเบียบปฏิบัติการเงินเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

๕) มูลนิธิมีนโยบายจะกำหนดดัชนีชีวัดประสิทธิภาพของการทำงานด้านการเงินและทรัพย์สิน

๖) มูลนิธิมีนโยบายจะปรับปรุงระบบและระเบียบปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับทรัพย์สินของมูลนิธิ และให้ทุกหน่วยงานนำใช้ระบบและระเบียบปฏิบัตินั้นอย่างเคร่งครัด

๗) มูลนิธิมีนโยบายจะ เพิ่มพูนความรู้ทางการเงินและบัญชีให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเป็นประจำ