นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑) มูลนิธิมีนโยบายที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงในชีวิต  คุณธรรม จริยธรรม มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของมูลนิธิอย่างต่อเนื่อง

๒) มูลนิธิมีนโยบาย จะพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม  และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งมูลนิธิ

๓) มูลนิธิมีนโยบายจะส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหารและระหว่างพนักงาน ด้วยกันเอง ตลอดจนจะสนใจรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องทุกข์เดือดร้อนของพนักงานโดยฉับพลัน

๔) มูลนิธิมีนโยบายจะส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานและการบริหารจัดการของมูลนิธิในทุกขั้นตอน

๕) มูลนิธิมีนโยบายจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเพิ่มทักษะและพัฒนาความรู้ความสามารถในงานที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน