ระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วย การเงิน
พ.ศ. ๒๕๖๕
----------------------------------

      ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารกิจการอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ อาศัยอำนาจตามคำ สั่งมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ ๐๑๐/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิตามอำนาจหน้าที่ ตาม ข้อ ๕ เสนอร่างระเบียบหรือร่างแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิ ต่อคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณา และมติคณะกรรมการมูลนิธิในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่า ด้วย การเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

เอกสาร : ดาวน์โหลด