ระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ว่าด้วย การเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่นอกที่ตั้งสำนักงาน
พ.ศ. ๒๕๖๒
---------------------------------------------


          โดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่นอกที่ตั้งสำนักงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕.๕ และมติคณะกรรมการมูลนิธิในคราวประชุมสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

เอกสาร : ดาวน์โหลด