ระเบียบมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

ว่าด้วย สวัสดิการพนักงาน

พ.ศ. ๒๕๖๒
---------------------------------------------


          ด้วยเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายของมูลนิธิ

          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕.๕ และมติคณะกรรมการมูลนิธิในคราวประชุมสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

เอกสาร : ดาวน์โหลด