แผนการปฏิบัติงานของสำนักงานใหญ่  ประจำปี 2560
ผู้อำนวยการนางกรกนก  ศิริวงษ์
เยี่ยมติดตามการทำงานของทุกสาขา	ม.ค.-ธ.ค.
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	ม.ค.-ธ.ค.
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ		มี.ค. - ส.ค. - ธ.ค.		
จัดทำหลักสูตรนักเรียนพิการซ้อน	เม.ย.
ฝ่ายวิชาการ  นายโกมล  มาลัยทอง									
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	ม.ค.-ธ.ค.
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ		มี.ค -ส.ค.- ธ.ค.
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงาน	ม.ค.-ธ.ค.
จัดทำคู่มือการบริหารงานมูลนิธิ				พ.ค.					
จัดทำคู่มือการจัดการเรียนร่วม				พ.ค.					
จัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงมูลนิธิ			พ.ค.					
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ	ก.พ. - พ.ค. - ส.ค. - ธ.ค.
นิเทศติดตามงานวิชาการกลุ่มโรงเรียน		ม.ค. - ส.ค.
นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระบบเรียนร่วม		มิ.ย.					
อบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ				เม.ย.					
ค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน			มี.ค						
กิจกรรมอบรมงานทะเบียนและวัดผล			มี.ค						
ติดตามการทดสอบโปรแกรม		ก.พ.								
อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการสถานศึกษา					มิ.ย.
ประชุมผู้ประสานงานสายตาเลือนราง		เม.ย.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/หารายได้									
จัดทำ Facebook & youtube	ม.ค.
จัดทำแผ่นพับและการ์ด		พ.ย.							
อบรมนักข่าว CFBT		มี.ค
CFBT,Website			ม.ค.-ธ.ค.
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงาน	ม.ค.-ธ.ค.
ประชุมกรรมการ SE				มี.ค. - มิ.ย. - ก.ย. - ธ.ค.
ประชุมสรุปบทเรียน 20 คน				มิ.ย.	
ประชุมสรุปผลการทำงาน 3 ครั้ง			มี.ค - ก.ค.- พ.ย.
พัฒนาผลิตภัณฑ์					มี.ค. - มิ.ย. - ก.ย. - ธ.ค.
อบรมพนักงาน SE เรื่องการตลาด			ก.พ.						
ฝ่ายบริหาร นางพิจิตรา ทองเนื้อขาว									
ประชุมกรรมการดำเนินงาน 				ม.ค.-ธ.ค.
ประชุมกรรมการมูลนิธิ 				มี.ค - ส.ค. - ธ.ค.
ทบทวนแผนครึ่งปี 60 				มิ.ย.		
กลั่นกรองงบประมาณ ปี 61				พ.ย.
อบรมผู้บริหารมืออาชีพ				เม.ย. - ก.ค.
อบรมฝ่ายสนับสนุน				ต.ค.				
อบรมพัฒนาบุคลากรคุณธรรม จริยธรรม    350  คน	ต.ค.
ฝ่ายการเงิน นางสาวสุดใจ  แดนแก้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน		ม.ค.-ธ.ค.

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ			มี.ค - ส.ค. - ธ.ค.
งานตรวจสอบบัญชี			ม.ค. - ก.ค. - พ.ย.
ฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ นายวินิจ  มูลวิชา								
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	ม.ค.-ธ.ค.
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ	มี.ค - ส.ค. - ธ.ค.
อบรมพัฒนาช่างเทคนิคด้านการซ่อมบำรุง	มี.ค

Se tieni alla tua salute allora scopri più qui un mare di informazioni.