โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานประชาสัมพันธ์

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระหว่างวันที่ ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ โรงแรมเอสเอฟ บิซ