VAn Kaiai

โครงการ : ขอรับบริจาคเพื่อจัดซื้อแว่นขยายดิจิทัลให้กับนักเรียนตาบอด

คำนำ

     โครงการขอรับบริจาคเพื่อจัดซื้อแว่นขยายดิจิทัลสำหรับนักเรียนตาบอดที่มองเห็นเลือนรางมีปัญหาทางด้านการมองเห็นไม่สามารถอ่านหนังสือที่มีตัวอักษรปกติต้องการแว่นขยายมาช่วยขยายตัวอักษรเพื่อช่วยในการเรียนรู้และดำรงค์ชีวิตในการอ่านหนังสือ ดูป้ายข้อความ หรือวัตถุต่างๆ ให้ชัดขึ้น

      แว่นขยายดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาทางการมองเห็นและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนตาบอดได้ดียิ่งขึ้น โดยโครงการนี้จะช่วยให้นักเรียนตาบอดที่มองเห็นเลือนรางให้สามารถมองเห็นได้ชัดขึ้นจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและการดำรงชีวิตของนักเรียนตาบอด ให้พวกเขาได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองและมีชีวิตที่ดีในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษา และช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนตา บอดให้มากขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทางการมองเห็นของนักเรียนตาบอดให้มากขึ้น
3. เพื่อสร้างความเท่าเทียมและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนตาบอดในสังกัดมูลนิธิทั่วประเทศ

กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

1. สำรวจและระบุความต้องการแว่นขยายดิจิทัลสำหรับนักเรียนที่มองเห็นเลือนราง
    • พบว่ามีนักเรียนที่มองเห็นเลือนรางจำนวน 18 คน ที่มีความต้องการแว่นขยายดิจิทัล
    • ศึกษาคุณลักษณะและความสามารถของแว่นขยายดิจิทัลที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนตาบอด
    • ศึกษาและเปรียบเทียบแว่นขยายดิจิทัลที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
2. ดำเนินการระดมทุนและขอรับบริจาค
3. ดำเนินการจัดซื้อแว่นขยายดิจิทัล
    • สั่งซื้อแว่นขยายดิจิทัลจากผู้ผลิต
4. ดำเนินการจัดส่งแว่นขยายดิจิทัลและแนะนำการใช้งาน
    • ส่งมอบแว่นขยายดิจิทัลให้กับนักเรียนและให้คำแนะนำในการใช้งาน
5. การติดตามและประเมินผล
    • ติดตามการใช้งานแว่นขยายดิจิทัลและประสิทธิภาพที่ได้รับ
    • ประเมินผลและรายงานผลการใช้แว่นขยายดิจิทัลให้กับผู้บริจาคและสนับสนุนโครงการ

งบประมาณการดำเนินการ
    -แว่นขยายดิจิทัลจำนวน 100 เครื่อง เครื่องละ 6,000 บาท เป็นเงินจำนวน 600,000 บาท

     โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีความร่วมมือจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางการมองเห็นและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับแว่นขยายดิจิทัลได้ นอกจากนี้ยังต้องมีการคัดเลือกนักเรียนตาบอดที่จะได้รับแว่นขยายดิจิทัลอย่างเหมาะสมตามความต้องการจำเป็นและสภาพความสามารถการมองเห็นของแต่ละบุคคล