ขอเชิญชวนร่วมบริจาค เงินสมทบทุน เพื่อจัดซื้อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แผนที่ประเทศไทย เพื่อเป็นสื่อการเรียนสำหรับนักเรียนตาบอด  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แผนที่ประเทศไทย
1.1	 แผนที่มีขนาด 100x150 เซนติเมตร พิมพ์ 4 สี
1.2	 แผนที่เป็นแบบ 2 ภาษา ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
1.3	 ชื่อจังหวัดมีอักษรปกติภาษาไทย -อังกฤษและตัวย่ออักษรเบรลล์
1.4	 มีปุ่มสวิทช์ที่บันทึกเสียงข้อมูลทั่วไป ใต้ตัวย่ออักษรเบรลล์
1.5	 มีปุ่มสวิทช์แสดงภูมิภาคของประเทศไทย 6 ภูมิภาค
1.6	 มีปุ่มปรับระดับเสียง
1.7	 มีปุ่ม sensor เพื่อตรวจจับผู้ที่เข้ามาในระยะ 80-100 ซม.
พร้อมคำกล่าวต้อนรับและวิธีการใช้แผนที่ประเทศไทย
1.8	 มีเส้นแสดงขอบเขตแต่ละจังหวัดด้วยเชือกถัก
1.9	 มีกุญแจ เปิด-ปิด เพื่อควบคุมการใช้งาน
1.10ใส่กรอบไม้และสามารถปรับระดับความลาดเอียงได้ 10 ระดับ
   1.11 มีปลั๊กเสียบไฟฟ้า

  **ราคาชุดละ 15,000 บาท**

สนใจร่วมบริจาค โทร. 043-470120

Vietnam football live tvtructiepbongdaat any time