รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการ

 

The Project for Constructing

a Media Productionand

Educational Technology Center

for the Blind in Khonkaen Province”

 

ลงนาม  รบมอบ

 

         รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 3,528,500 บาทแก่โครงการ “The Project for Constructing a Media Production and Educational Technology Center for the Blind in Khonkaen Province” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ระหว่าง นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ นายพงศ์ศักดิ์ เกษมสุวรรณ ประธานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ตามประกาศของรัฐบาลไทยในปี 2562 ระบุว่า ในประเทศไทยมีผู้มีบัตรคนพิการจำนวน 1,995,767 คน และประมาณ 10% หรือ 196,081 คนในจำนวนนี้เป็นผู้พิการทางสายตา ในกรณีที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นอย่างรุนแรง จะต้องใช้สื่อพิเศษ เช่นอักษรเบรลล์ และข้อมูลเสียงพิเศษเพื่อช่วยแสดงภาพในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการทางสายตา แต่ในประเทศไทย สื่อเพื่อการเรียนการสอน และการสนับสนุนด้านการดูแลข้อมูลสำหรับผู้พิการทางสายตายังคงล้าหลัง

         จากสถานการณ์นี้ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่ผู้พิการทางสายตามีบทบาทสำคัญและเป็นองค์กรช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้ส่งเสริมการศึกษาและการใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศไทย โดยดำเนินกิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษามุ่งเน้นไปที่โครงการผลิตสื่อสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยจัดทำหนังสือเรียนอักษรเบรลล์ที่แปลจากหนังสือเรียนธรรมดาและผลิตสื่อการเรียนแบบสัมผัส ผลิตหนังสืออักษรเบรลล์และข้อมูลเสียง และผลิตสื่อที่คนตาบอดอ่านออนไลน์ได้เช่นหนังสือและข่าว แต่เนื่องจากมูลนิธิไม่มีอาคารสำหรับผลิตสื่อ พื้นที่เก็บบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อ และพื้นที่ฝึกอบรมผู้ใช้สื่อและอาสาสมัคร ทำให้ปัจจุบันมูลนิธิต้องใช้ห้องร่วมกันที่อยู่ในอาคารทั้ง 2 หลัง ซึ่งเป็นห้องสำหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ทำให้มีพื้นที่ที่ไม่เพียงพอต่อการผลิต การซ่อมแซม และการฝึกอบรมสื่อ นอกจากนี้การทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีกองวัสดุ ซึ่งเสี่ยงต่อพนักงานที่บกพร่องทางสายตาจะได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งการเดินไปมาระหว่าง 2 อาคารนั้นทำให้เสียเวลาและไม่มีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้รับใบสมัครจากมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยฯ จึงได้สนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการจีจีพีสำหรับโครงการสร้างอาคารผลิตและบริการสื่อสำหรับผู้มีพิการทางสายตา 1 หลัง เพื่อให้มูลนิธิสามารถพัฒนากิจกรรมได้อย่างเต็มที่และส่งมอบสื่อสำหรับผู้พิการทางสายตาได้มากขึ้น รัฐบาลญี่ปุ่นหวังว่าคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้พิการทางสายตาจะดีขึ้น และ การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในด้านการดูแลข้อมูลสื่อสำหรับผู้พิการทางสายตาทุกคนในประเทศไทย

รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
แผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร   0-2207-8517