เกี่ยวกับเราโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น

           เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาพิเศษ ซึ่งได้รับ อนุญาตให้จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตนักศึกษาตาบอดในระดับอุดมศึกษาของภาคใต้ โดยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ อุปกรณ์ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นให้แก่ครอบครัว ชุมชน บุคลากรของหน่วยงาน และสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ดูแลหรือให้เด็กนักเรียนตาบอดได้มีโอกาสเข้าเรียนร่วมกับเด็กตาดีในชั้นเรียนปกติ

การดำเนินงาน

 1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้พิการทางสายตา โดยไม่จำกัดเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา
 2. เพื่ออบรมจริยธรรมอันดีงามแก่ผู้พิการทางสายตา
 3. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนตาบอดมีโอกาสเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติในระบบโรงเรียน
 4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ผลิตตำราเบรลล์และตำราเทป เพื่อใช้ในการศึกษาคนตาบอด
 5. เพื่อร่วมกับองค์การอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

           โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับผู้พิการทางการเห็น โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นใดจากนักเรียน เพราะเหตุเป็นโรงเรียนการกุศลเพื่อให้ผู้พิการทางการเห็นได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบแก่ผู้พิการทางการเห็นโดยยึดหลักสูตรตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรเฉพาะความพิการ
 2. ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน หรือ อุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน ผู้พิการทางการเห็นให้แก่ผู้เรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน
 3. พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษตามความถนัด และความสนใจเฉพาะบุคคล ตามหลักการศึกษาพิเศษ
 4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนผู้พิการทางการเห็น โดยการอภิบาลด้านจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมของทุกศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
 5. ให้บริการด้านวิชาการและบริการอื่นแก่ผู้ปกครองและชุมชน
 6. พัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการทางการเห็นในรูปแบบการเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไป
 7. พัฒนาแนวทาง รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็นของผู้เรียนบนพื้นฐานของความเสมอภาคทางการศึกษา
 8. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือคนตาบอด

ปรัชญาการจัดการศึกษา

ชีวิตเริ่มต้นที่โอกาส ความสามารถเพิ่มพูนด้วยการศึกษา สู่ความก้าวหน้าด้วยคุณธรรม

"Life start at opportunity Ability increase by education Morality leading to progress"

คติพจน์โรงเรียน

โอกาสสร้างได้ด้วยการศึกษา

เอกลักษณ์

 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณธรรม

อัตลักษณ์

ใช้ไม้เท้าขาว ก้าวเดินสง่า มีจิตอาสา อัธยาศัยดี

คำขวัญโรงเรียน

 ไม้เท้าขาวนำทางอย่างมั่นใจ วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี มีคุณธรรม

แผนที่โรงเรียน

โลโก้โรงเรียน

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น

 

เลขที่ 214 อาคาร 1 หมู่ 10 ซอยประชารักษ์ ตำบลบ้านเป็ด

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร: 043-242098,043-239499 ต่อ 21-22

โทรสาร 043-470083

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 วัน- เวลาทำการ : เปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

 

แผนที่การเดินทาง

 แผนที่โรงเรียน
 
 
                              
                        เดินทางโดยรถยนต์.
                              เส้นถนนมะลิวัลย์  - สนามบิน
                              จุดสังเกตุ:ซอยทางเข้ามูลนิธิ สาขาขอนแก่น ติดกับปั้ม ปตท.มะลิวัลย์ (เยื้องมหาวิทยาลัยขอนแก่น) เลี้ยวซ้ายเข้า
                              มาประมาณ 200 เมตรเจอป้ายมูลนิธิและโรงเรียน ให้เลี้ยวขวาเข้ามา 50 เมตร ถึงจุดหมาย
 
                         เดินทางโดยสาร
                              รถประจำทาง   สายสีเขียวบ้านทุ่ม และ ร.๘
                              รถโดยสายปรับอากาศ สายสีเขียว ปอ. 24 (สนามบิน)
                              ลงที่หน้า ปั้ม ปตท. มะลิวัลย์ เดินเข้าซอยประมาณ 250 เมตร ถึงจุดหมาย
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

               โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ที่จัดสภาพแวดล้อมน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูสอนดีเป็นครูมืออาชีพ มุ่งพัฒนาให้นักเรียน มีวินัยใฝ่คุณธรรม ปฏิบัติตามหลักศาสนา พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนทักษะวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการอย่างเป็นระบบ ก้าวสู่อาเซียน