วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 50 คน นำโดย ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร อาจารย์ประจำรายวิชา การพลศึกษาสำหรับบุคคลพิเศษ ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนตาบอด ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์จริง และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษา