บัญชีเพื่อการบริจาค

ชื่อบัญชี : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาหน้าเมือง บัญชีออมทรัพย์ ๑๐๙-๒-๑๓๙๖๑-๘

ธนาคารธนชาต สาขาขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์ ๖๐๒-๒-๐๔๗๐๐-๐

ธนาคารกรุงเทพ สาขาขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์ ๒๖๐-๕-๖๓๐๘๗-๖

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกมะลิวัลย์ บัญชีออมทรัพย์ ๗๒๙-๒๒๖๑๗๓-๑

ธนาคารธนชาต สาขาถนนหน้าเมืองขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์ ๓๓๙-๒-๒๙๙๔๑-๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมะลิวัลย์ บัญชีออมทรัพย์ ๔๒๔-๐-๔๓๔๔๑-๖