เลี้ยงอาหารนักเรียนตาบอด
หน่วยงานในสังกัดมูลนิธิ
ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนจังหวัดนครนายก "บ้านรื่นสุข"
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครนายก
      สืบเนื่องจากเมื่อปีพุทธศักราช 2549 คุณรจนา รื่นสุข คุณสุกิจ เพชรสุวรรณ และครอบครัวเดินทางไปทำธุระที่ต่างจังหวัดและได้เข้าเยี่ยมเด็กตาบอดพิการ
ซ้ำซ้อนกำพร้า ในหน่วยงานของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรู้ถึงบุคคลพิการซ้ำซ้อนที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแล ตกอยู่ในสภาพด้อยโอกาส สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องได้การดูแลเอาใจใส่ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาหรือความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จึงแสดงเจตจำนง บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
เป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา และเพื่อเป็นสถานที่ตั้ง บ้านกึ่งวิถีเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ที่จะเป็นศูนย์กลางนำสายใยแห่งความรักและความกรุณาของผู้คน
ในสังคมไปสู่เด็กเหล่านั้น ที่กำลังตกอยู่ในความมืดมนอันเนื่องมาจากการละทิ้ง
ของผู้ให้กำเนิด และ เป็นหน่วยบริการด้านที่พักอาศัย อบรมเลี้ยงดูฝึกฝนทักษะ
เพื่อ พัฒนาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้มีการพัฒนาฝึกทักษะชีวิต ด้านสังคม อารมณ์และทักษะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความสามารถที่เหลืออยู่ของเขา
เหล่านั้น นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมผู้ปกครอง ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคนิคการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานรับมอบที่ดินแปลงดังกล่าว และให้เกียรติเป็นประธาน
วางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างในวันที่ 4 มีนาคม 2552