ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมูลนิธิ

“คนตาบอดแม้จะอยู่ในโลกมืดแต่มีจิตใจที่ใสสะอาด บริสุทธิ์ เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก มีความรู้เป็นแสงสว่างแห่งปัญญา”

          ภาพ : ตราสัญลักษณ์ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

          ความหมายของตราสัญลักษณ์

          ชฎา หมายถึง เป็นองค์กรในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นศิริมงคลกับคณะกรรมการ พนักงาน และคนตาบอดทุกคน

          เปลวไฟ หมายถึง ความสว่างทางปัญญาผ่านกระบวนการทางการศึกษา

          หัวใจ หมายถึง ความรัก ความเมตตา ความห่วงใย ความศรัทธา ความอดทน เสียสละและเอื้ออาทรแก่คนตาบอด

          ไม้เท้าขาว หมายถึง สัญลักษณ์ของคนตาบอด เป็นอุปกรณ์ประจำชีพช่วยให้คนตาบอดเดิน และนำพาคนตาบอดไปในโลกกว้างอย่างมีอิสระ

          ภายในวงกลมข้างบนชื่อ “มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

          รัศมีภายในวงกลม หมายถึง ความเผื่อแผ่ การให้ความช่วยเหลือไปยังคนตาบอดทุกเพศ ทุกวัย

          สีประจำมูลนิธิ คือ สีดำ-ขาว

          สีดำ หมายถึง ความเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

          สีขาว หมายถึง แสงสว่างและความบริสุทธิ์