คณะกรรมการดำเนินงาน
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


๑.	นายพงศ์ศักดิ์		เกษมสุวรรณ		ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิ’
๒.	นายแสวง		เอี่ยมองค์		กรรมการดำเนินงานมูลนิธิ
๓.	พลตรีหญิง ปิยนุช	รัตนวิชัย			กรรมการดำเนินงานมูลนิธิ
๔.	นายประดิษฐ      สกุลสุวรรณ		กรรมการดำเนินงานมูลนิธิ
๕.	นายชวลิต       จงเจริญชัยสกุล		กรรมการดำเนินงานมูลนิธิ
๖.	นายธรรม	       จตุนาม				กรรมการดำเนินงานมูลนิธิ
๗.	นายเทวพงษ์      พวงเพชร			กรรมการดำเนินงานมูลนิธิ
๘.	นายเอกชัย       นาสมปอง		กรรมการดำเนินงานมูลนิธิ
๙.	นายคนิตย์       ผามะณี			กรรมการดำเนินงานมูลนิธิ
๑๐.	นายโกศล       สมจินดา			กรรมการดำเนินงานมูลนิธิ
๑๑.	นายโกมล		มาลัยทอง		กรรมการดำเนินงานมูลนิธิ
๑๒.	 นายวินิจ		มูลวิชา			กรรมการดำเนินงานมูลนิธิ
๑๓.	นางสาวจันทร์เพ็ญ 	เนื้อนวล			กรรมการดำเนินงานมูลนิธิ
๑๔.	นางกรกนก		ศิริวงษ์ 			กรรมการดำเนินงานมูลนิธิและเลขานุการ
๑๕.	 นางพิจิตรา		ทองเนื้อขาว		กรรมการดำเนินงานมูลนิธิและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ 
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีบริหาร ๒๕๖๓-๒๕๖๗
องค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 174
		๑. นายพงศ์ศักดิ์	    เกษมสุวรรณ 	 	ประธานกรรมการมูลนิธิ
๒. นายธรรม     	จตุนาม			รองประธานกรรมการมูลนิธิ คนที่ ๑
๓. พลตรีหญิง ปิยนุช	รัตนวิชัย      		รองประธานกรรมการมูลนิธิ คนที่ ๒	๔. นายเทวพงษ์	พวงเพชร			กรรมการมูลนิธิและเหรัญญิก
๕. นายชวลิต 	จงเจริญชัยสกุล 		กรรมการมูลนิธิและผู้ช่วยเหรัญญิก
๖. ศ.วิริยะ	นามศิริพงศ์พันธุ์		กรรมการมูลนิธิ
๗. นายแสวง	เอี่ยมองค์			กรรมการมูลนิธิ
๘. นางรัตนาภรณ์	วัฒนศัพท์     		กรรมการมูลนิธิ		
	๙. นายนุชากร 	มาศฉมาดล    		กรรมการมูลนิธิ		
	๑๐. ผศ.นายแพทย์ธวัช ตันติสารศาสน์		กรรมการมูลนิธิ		
๑๑. นายประดิษฐ	สกุลสุวรรณ		กรรมการมูลนิธิ		
	๑๒.	 ผศ.ดร.เลหล้า 	ตรีเอกานุกูล		กรรมการมูลนิธิ		
	๑๓. นายประสิทธิ์	โสมนัส			กรรมการมูลนิธิ		
๑๔. นายเอกชัย	นาสมปอง			กรรมการมูลนิธิ		
๑๕. นายชิด 	สุขหนู 			กรรมการมูลนิธิ		
๑๖. นายคนิตย์	ผามะณี			กรรมการมูลนิธิ	
	๑๗. ผศ.แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร		กรรมการมูลนิธิ	
	๑๘. ผศ.ดร.นลินรัตน์  อภิชาติ			กรรมการมูลนิธิ
	๑๙. ผศ.ดร.ธัญดา 	สุทธิธรรม			กรรมการมูลนิธิ	
๒๐. นางประภาศรี	เพิ่มทรัพย์			กรรมการมูลนิธิ
	๒๑. นายสมชาย 	ปัญญ์เอกวงศ์		กรรมการมูลนิธิ
๒๒. นายโกศล	สมจินดา			กรรมการมูลนิธิ
๒๓. นางกรกนก 	ศิริวงษ์			กรรมการมูลนิธิ และเลขานุการ
๒๔. นายวินิจ	มูลวิชา			กรรมการมูลนิธิ และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๕. นางพิจิตรา 	ทองเนื้อขาว		กรรมการมูลนิธิ และผู้ช่วยเลขานุการ

รับเงินเพื่อเดิมพันทีมกีฬาที่คุณชื่นชอบ! TheOneBet มีเกม NFL, MLB, NCAAF และ NHL ที่ร้อนแรงที่สุด เริ่มต้นได้ง่ายและคุณจะทำเงินได้ในเวลาไม่นาน