โครงสร้างหน่วยงาน
	คณะกรรมการมูลนิธิ
	คณะกรรมการดำเนินงาน
	- คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
	สำนักงานใหญ่มูลนิธิ
	สำนักงานมูลนิธิ สาขา /โรงเรียน
	- สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดขอนแก่น 
	- โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 
	- วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 
	- สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดเชียงราย
	- โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย
	- สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด 
	- โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 
	- สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดนครราชสีมา 
	- โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 
	- สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดลพบุรี 
	- โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 
	- สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดนครนายก 
	- สำนักงานมูลนิธิ สาขากรุงเทพมหานคร 
	- โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 
	- สำนักงานมูลนิธิสาขาจังหวัดเพชรบุรี 
	- โรงเรียนธรรมิกวิทยา 
	- สำนักงานมูลนิธิสาขาชะอำ
	- โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ
	- สำนักงานมูลนิธิสาขาจังหวัดสงขลา 
	- โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
	ศูนย์
	- ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด
	- ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด 
	- ศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชน
	- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน นครนายก 
	สำนัก
	- สำนักสร้างเสริมการจ้างงานคนตาบอด
	- สำนักหอสมุดเบญญาลัย
	- สำนักประสานงานมูลนิธิ 
	สถาบัน
	- สถาบันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ