ลำดับที่หน่วยงาน

สถิติการให้บริการทางการศึกษา (คน)

สถิติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชน (คน)

สถิติผู้รับบริการ
สื่อเทคโนโลยี และบริการอื่นๆ (คน)

 

รวม (คน)

เตรียมความพร้อม          

เรียนรวม

๑.

สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น

๕๗

๔๐

๑๘๔

-

๒๘๑

๒.

สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา

๔๕

๒๘

๑๘๔

๒๙

๒๘๖

๓.

สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

๘๐

๒๘

๑๖๑

-

๒๖๙

๔.

สำนักงานมูลนิธิ สาขากรุงเทพมหานคร

โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
(บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน)

๘๑

-

-

๙๐

๕.

สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดลพบุรี

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี

๘๕

๑๕

๑๑๐

-

๒๑๐

๖.

สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดนครนายก

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก

-

-

-

๘๑

๘๑

๗.

สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดสงขลา

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

๔๙

๒๐

๒๘

๑๐๐

๘.

สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนธรรมิกวิทยา

๒๑

๓๘

๖๓

๙.

สำนักงานมูลนิธิ สาขาชะอำ

โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

๓๒

-

-

-

๓๒

๑๐.

สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดเชียงราย

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย

๒๗

๗๖

๑๐๖

๑๑.

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด

-

-

-

๑,๖๐๐

๑,๖๐๐

๑๒.

สำนักประสานงาน

-

-

-

๗๓

๗๓

๑๓.

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด

-

-

-

๔๖๖

๔๖๖

๑๔.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น

๓๒

-

-

-

๓๒

๑๕.

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-

-

-

๔๙

๔๙

๑๖.

สำนักสร้างเสริมการจ้างงานคนตาบอด

-

-

-

๒๗๐

๒๗๐

๑๗.

สำนักหอสมุดเบญญาลัย

-

-

-

๒๑๖

๒๑๖

๑๘.

ศูนย์เรียนรู้การฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดโดยชุมชน

-

-

๒๑๘

-

๒๑๘

รวม

๕๐๙

๑๗๑

๙๗๑

๒,๘๓๖

๔,๔๔๒