ตารางเปรียนเทียบจำนวนบุคลากรและจำนวนนักเรียน
หน่วยงานในสังกัดมูลนิธิ
ที่ หน่วยงาน จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรียน รวมนักเรียน
ทั้งหมด
สายงาน เตรียม เรียนร่วม
บริหาร วิชาการ ทั่วไป รวมทั้งหมด ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดขอนแก่น 1   7 8              
2 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 1 10 14 25 28 25 53 17 31 48 101
  รวม 2 10 21 33              
3 สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดนครราชสีมา 1   6 7              
4 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1 4 7 12 31 6 37 41 1 42 79
  รวม 2 4 13 19              
5 สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด 1   5 6              
6 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 3 10 9 22 54 27 81 21 22 43 124
  รวม 4 10 14 28              
7 สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดลพบุรี 1   5 6              
8 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดฯ ลพบุรี 2 13 15 30 55 46 101 11   11 112
  รวม 3 13 20 36              
9 สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดนครนายก 1   5 6              
10  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดฯ 1 8 20 29 43 33 76     0 76
  รวม 2 8 25 35              
11 สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดเพชรบุรี 1   12 13              
12 โรงเรียนธรรมิกวิทยา 3 10 12 25 23 14 37 17 15 32 69
  รวม 4 10 24 38              
13 สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดสงขลา 1   6 7              
14 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมกสากลฯ 2 8 9 19 29 17 46 8 15 23 69
  รวม 3 8 15 26              
15 สำนักงานมูลนิธิ   สาขากรุงเทพมหานคร 1   7 8              
16 โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 1 12 28 41 32 29 61       61
  รวม 2 12 35 49              
17 สำนักงานมูลนิธิ  สาขาชะอำ 1   3 4              
18 โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ                     0
  รวม 1   3 4              
19 สำนักงานมูลนิธิ  สาขาจังหวัดเชียงราย 1   6 7              
20 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย 1 2 3 6 7   7       7
  รวม 2 2 9 13              
21 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1   2 3              
  รวม 1   2 3              
22 โรงเรียนการอาชีพคนตาบอดขอนแก่น 1 6 6 13              
ปวช. 1          4 2 6       6
ปวช. 2         7 8 15       15
  รวม 2 6 8 16              
23 ศูนย์ประสานงานมูลนิธิ 1   5 6              
24 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด 1   12 13              
25 หอสมุดเบญญาลัย 1   9 10              
26 สำนักอำนวยการขอนแก่น 7 1 6 14              
 รวมทั้งหมด 38 84 221 343 313 207 520 115 84 199 719
     รวมทั้งหมด  719 คน