อบรมพัฒนาบุคลากรรุ่น2 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันฝึกอบรมผู้นำ จังหวัดกาญจนบุรี