ประเมินทักษะความสามารถพื้นฐานฯ โดยอาจารย์สุนี หินวิเศษ